Using the formula for Power of Powers,what is (x^2)^3?​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Using the formula for Power of Powers,what is (x^2)^3?​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Using the formula for Power of Powers,what is (x^2)^3?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Using the formula for Power of Powers,what is (x^2)^3?​

Answer:

2 raised to the third power is equal to 2^3 = 8.

Step-by-step explanation:

to the 3rd power can be written as 2^3 = 2 × 2 × 2, as 2 is multiplied by itself 3 times. Here, 2 is called the “base” and 3 is called the “exponent” or “power.”

[tex] \huge \sf \bold \color{red}This \: is \: Correct \: answer[/tex]

[tex] \huge \sf \color{blue}if \: you \: don’t \: want \\ \huge \sf\color{blue} \: to \: believe, \: it’s \: up \: to \: youu[/tex]

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Using the formula for Power of Powers,what is (x^2)^3?​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form