Directions: MULTIPLE CHOICE: Read each item carefully. Choose the letter that corresponds to the cor...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Directions: MULTIPLE CHOICE: Read each item carefully. Choose the letter that corresponds to the cor…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Directions: MULTIPLE CHOICE: Read each item carefully. Choose the letter that corresponds to the correct answer. If the answer is not found on the choices, write it in your answer sheet

1. What is the area of the region from the mean to z-score 2.5 in a standard nomal curve ? a. 0.4744 b. 0.4793 c. 4.798 d. 0.4842

2. Determine the area between z-scores -1.20 and +1.20 in a standard connal curve. a. 0.3849 b. 0.7698 c. 0.9999 d. 1

3. In a standard normal curve, the region in between the mean and 1.6 is being shaded. What is its area ? a. 0.4452 b. 0.4594 c. 0.4641 d. 0.5000

4. Identify the area in the normal curve which is beyond 1.54. a. 0.3849 b. 0.4382 c. 0.4452 d. 0.5000

5. Compute the probability in the normal curve that z is below -1.23. a. 0.1093 b. 0.3907 c. 0.3888 d. 0.5000

6. Given: a = 55.0 = 5, and x 55. Find z. a. -1 b. 0 c.1 d.2

7. Solve for z when the mean is 10, the standard deviation is 2 and the raw score is the same with the mean. a. -1 b. 0 c. 1 d. The data given is insufficient s.

8.The scores of the Grade 11 students in Sangat NHS in their midterm has a mean of 70 and a standard deviation of 5.5. Tabetha got 72 on the exam. Find the Z-score for her grade given that the scores are normally distributed a. 0.30 b. 0.35 c.0.36 d. 1.36

9. Nutritionists measured the sugar content of 32 drinks in grams at a coffee shop. The measure has a mean of 18g and a standard deviation of 5g. Given that the distribution is normal, calculate the standardized score if the drink contains 14g of sugar. a. 0.5 b. 06 d. The data given is insufficient.

10. Solve for the raw score when the mean is 10, the standard deviation is 2. a. 8 b. 12 d. The data given is insufficient.

11. Find the raw score when, z = 1,0 = 2, and u = 5. a. 1 b. 2 d. 7 3. – 0.5 c. 0.8

12. which of the following is the value of the mean in a standard normal curve a. -1 b. 0 c. 1 d. tha data given insufficient

13.which of the following represents the phrase, the probability that z is above i? a. p(1) b. p(z=1) c. p(dz1)

14.which of the following refers to the point of the distribution such that the given number of cases is below it. a. probability of b. percentage c. percentile d. area ​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Directions: MULTIPLE CHOICE: Read each item carefully. Choose the letter that corresponds to the correct answer. If the answer is not found on the choices, write it in your answer sheet

1. What is the area of the region from the mean to z-score 2.5 in a standard nomal curve ? a. 0.4744 b. 0.4793 c. 4.798 d. 0.4842

2. Determine the area between z-scores -1.20 and +1.20 in a standard connal curve. a. 0.3849 b. 0.7698 c. 0.9999 d. 1

3. In a standard normal curve, the region in between the mean and 1.6 is being shaded. What is its area ? a. 0.4452 b. 0.4594 c. 0.4641 d. 0.5000

4. Identify the area in the normal curve which is beyond 1.54. a. 0.3849 b. 0.4382 c. 0.4452 d. 0.5000

5. Compute the probability in the normal curve that z is below -1.23. a. 0.1093 b. 0.3907 c. 0.3888 d. 0.5000

6. Given: a = 55.0 = 5, and x 55. Find z. a. -1 b. 0 c.1 d.2

7. Solve for z when the mean is 10, the standard deviation is 2 and the raw score is the same with the mean. a. -1 b. 0 c. 1 d. The data given is insufficient s.

8.The scores of the Grade 11 students in Sangat NHS in their midterm has a mean of 70 and a standard deviation of 5.5. Tabetha got 72 on the exam. Find the Z-score for her grade given that the scores are normally distributed a. 0.30 b. 0.35 c.0.36 d. 1.36

9. Nutritionists measured the sugar content of 32 drinks in grams at a coffee shop. The measure has a mean of 18g and a standard deviation of 5g. Given that the distribution is normal, calculate the standardized score if the drink contains 14g of sugar. a. 0.5 b. 06 d. The data given is insufficient.

10. Solve for the raw score when the mean is 10, the standard deviation is 2. a. 8 b. 12 d. The data given is insufficient.

11. Find the raw score when, z = 1,0 = 2, and u = 5. a. 1 b. 2 d. 7 3. – 0.5 c. 0.8

12. which of the following is the value of the mean in a standard normal curve a. -1 b. 0 c. 1 d. tha data given insufficient

13.which of the following represents the phrase, the probability that z is above i? a. p(1) b. p(z=1) c. p(dz1)

14.which of the following refers to the point of the distribution such that the given number of cases is below it. a. probability of b. percentage c. percentile d. area ​

Answer:

1.) D 2.) A 3.) D 4.)C 5.) A 6.)B 7.)B 8.)D 9.)C 10.) C 11.)D 12.)B 13.)A 14.)C 15.)D

Step-by-step explanation:

Tapos ko na yan mga lods answer key yan

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Directions: MULTIPLE CHOICE: Read each item carefully. Choose the letter that corresponds to the cor…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form